Jak palić czysto węglem i drewnem

Ogrze­wa­nie węglowe nie musi być oparte o brud i udrękę! Jeśli jest brudne i uciąż­liwe, to dla­tego, że więk­szo­ści z nas nikt nie poka­zał, jak wygląda naprawdę efek­tywne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna. Te paliwa można spa­lać pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu uzy­sku­jąc o ok. 1/3 wię­cej cie­pła i nie jest do tego potrzebna tech­no­lo­gia z NASA.

 

Jest kilka metod na czystsze spalanie węgla i drewna w pospo­li­tych urządzeniach grzewczych z wylo­tem spa­lin u góry pale­ni­ska, w kolej­no­ści od najprostszej: 

  • dokładanie mniejszymi porcjami,
  • palenie kroczące, rozpoczyna się od rozpalania niewielkiej ilośći opału na ruszczie. Gdyt ta porcja porządnie się rozżarzy, przearnia się żar na tył kotła, a obok żaru dosypuje się świerzą opału, tak by stykała się z żarem bokiem, ale go nie przykrywała. 
  • rozpalanie od góry

Jaki jest główny powód, aby inte­re­so­wać się pale­niem bez dymu? To oszczęd­ność dużych pieniędzy! Przej­ście z kop­ce­nia na efek­tywne spa­la­nie przy­nosi oszczęd­no­ści ok. 30% opału czyli kwoty idące w setki zło­tych rocz­nie! Sprawdź ile opału potrze­buje twój dom gdy spa­lasz efek­tyw­nie i porów­naj ze swoim zuży­ciem ? dowiesz się, ile z grub­sza możesz zaoszczędzić.

Porównanie spalanie węgla od góry i od dołu zobaczysz tutaj (filmik) > https://youtu.be/mttzqLWD90M

 Źródło: http://8da4d.urwij.pl